Books

E-Books

       
जीवनातील शाश्वत मूल्ये
A Telling Tale
कहाणी कष्टलाटांच्या पाणलोटाची
एक न संपणारा प्रवास, ग्रामीण विकास!
जैन हिल्सवरील जागरण भाग -2
मुरलेलं लोणचं
सुजलाम् सुफलाम्
ती आणि मी
प्रतिसादः ती आणि मी
वाकोदचा वटवृक्ष
उमलले संवाद भाग -1
उमलले संवाद भाग -2
An Entrepreneur Deciphered
 

Books

आजची समाजरचना, तिचे स्वरूप व पुनर्बांधणी
The Enlightened Entrepreneur
जैन हिल्सवरील जागरण भाग -1
With Love Letter-to and from Dadaji
पाषाणातून पाझर
वो और मैं
She & Me
Woh Te Mein (Gurmukhi)
वाघूरचं पाणी
मरूभूमीतून बाहेर
थेंबभर पाणी अनंत आकाश
जळगाव रत्न
 
 

 

Bhavarlalji Hiralalji Jain (Bhau)
         
Copyright 2014 Jain Irrigation Systems Ltd, All Rights Reserved